top of page

Dessa ”Allmänna Villkor” gäller vid användningen av de tjänster som tillhandahålls av RELATEME TECHNOLOGIES AB, org. nr. 559349–1722 (”Raizemore”), så som inlämningstjänsten (”Tjänsten”) beskriven nedan. Genom att använda tjänster som tillhandahålls av Raizemore godkänner du samtliga villkor i dessa Allmänna Villkor samt i Raizemores Dataskyddspolicy. Läs därför igenom villkoren innan du börjar använda tjänsterna. Använd ej Raizemore om du inte godkänner samtliga villkor.

Allmänna Villkor

Allt nyttjande av information, verktyg och tjänster på webbplatsen www.raizemore.com inklusive samtliga subdomäner, som tillhandahålls av Raizemore är föremål för ditt godkännande av villkoren.

 

INLÄMNINGSTJÄNSTEN

Tjänsten som tillhandahålls av Raizemore är en onlineapplikation som gör det enkelt för dig som vill lämna in varor du tidigare handlat hos en viss e-handlare för vidareförsäljning eller återvinning. För att du ska kunna se och lämna in varor från en e-handlare krävs det att Raizemore har ett affärsavtal med den e-handlaren.

 

Vid användning av Tjänsten skapas automatiskt ett konto åt dig för säker åtkomst till dina uppgifter. Vid användning av Tjänsten godkänner du Raizemores Allmänna Villkor och ger ditt samtycke till att Raizemore behandlar dina personuppgifter enligt vår Dataskyddspolicy.

 

AUTOMATISK INLÄSNING AV INFORMATION

När du använder Tjänsten läser Raizemores tekniska plattform automatiskt in uppgifter om din orderhistorik, produktdata samt kontakt- och adressuppgifter från den e-handlaren du har handlat hos. Informationsinläsningen är nödvändig för att Raizemore ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig som användare och för att Tjänsten ska fungera korrekt.

 

AUTOMATISK SÄNDNING AV INFORMATION

Inlämningstjänsten ger dig möjlighet att boka inlämning av varor. Vid bokningen skickas nödvändig information om din bokning till en ”Secondhand-Partner” ansluten till Raizemore. Syftet är att hantera din inlämning och att Secondhand-Partnern ska kunna hämta upp, eller ordna med annan logistiklösning för transport av dina varor.

 

INLÄMNING AV VAROR VIA TJÄNSTEN

Vid inlämning av varor ”Boka inlämning” ger du ditt tillstånd till att en Secondhand-Partner utsedd av Raizemore hämtar upp och tar emot dina varor.  Secondhand-Partnern har sedan rätt att välja om de ska lägga ut dina varor till försäljning eller lämna dem till återvinning. Du kan därmed ej kräva att varorna returneras eller kräva ersättning i form av pengar i efterhand. Kompensation för inlämnade varor erhålles i form av presentkort eller rabattkoder, gemensamt kallade värdekoder. Värdekoderna visas i Tjänsten efter att Secondhand-Partnern har mottagit och bekräftat att korrekt varor har lämnats in.

 

Hur mycket du får i ersättning i form av värdekoder visas i listan för din orderhistorik så att du i förväg vet hur stor din kompensation blir vid inlämning av respektive vara.

 

ENDAST AUTOMATISKT INLÄSTA VAROR FÅR LÄMNAS IN

Det är inte tillåtet att lägga in andra varor för inlämning utöver de som du i Tjänsten kan boka inlämning för. Du som lämnar in varorna måste vara ägare av varorna och det är ditt ansvar att se till att varje inlämnad vara motsvarar den specificerade varan i Tjänsten.

 

INFORMATION PÅ RAIZEMORE.COM

Raizemore gör sitt yttersta för att undvika felaktigheter på www.raizemore.com samt subdomäner, men information, text, bilder, grafik och annat material kan innehålla fel, eller vara ofullständig eller felaktig. I sådana fall och i den utsträckning som lagen tillåter, kan Raizemore inte hållas ansvariga för skador som uppstår därav, såtillvida sådan skada inte är ett resultat av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från Raizemores sida.

 

ÅTKOMST TILL RAIZEMORE.COM

Raizemore förbehåller sig rätten att när som helst och oavsett anledning ta bort eller ändra de tjänster som erbjuds på www.raizemore.com samt subdomäner utan föregående meddelande. Raizemore ska inte kunna hållas ansvarig för att Tjänsten eller webbplatsen www.raizemore.com är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod.

 

FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Som användare av Tjänsten godkänner du att www.raizemore.com samt subdomäner, inklusive innehållet, tillhandahålls dig gratis och att Raizemore inte ska hållas ansvariga för eventuell skada eller förlust som uppstår till följd av agerande eller underlåtenhet av en e-handlare eller Secondhand-Partner.

 

Raizemore ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon annan person för eventuella förluster eller skador av något slag som kan uppstå som resultat av obehörig användning av Tjänsten eller någon information på www.raizemore.com.

 

RÄTTIGHETER GÄLLANDE IMMATERIELL EGENDOM

All information som publiceras av Raizemore på www.raizemore.com samt subdomäner utgör immateriell egendom som tillhör Raizemore och får inte kopieras, distribueras eller otillbörligen användas på något annat sätt.

 

Alla logotyper, diagram, bilder, ikoner, texter, bilder och data på www.raizemore.com samt subdomäner ägs eller licensieras av Raizemore och får ej användas utan skriftligt medgivande från Raizemore.

 

UPPDATERING AV VILLKOR

Raizemore har rätt att vid var tid uppdatera dessa Allmänna Villkor för att se till att de följer de lagar och regler som appliceras på Tjänsten.

 

AVSLUT

Du har rätt att när som helst avsluta ditt användande av Tjänsten. Eventuell pågående nyttjande av Tjänsten som innebär att du registrerat varor för inlämning eller överlämnat varor till en Secondhand-Partner ska dock fullföljas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Eventuella skyldigheter som uppkommer för brott mot de Allmänna Villkoren ska inte påverkas av du väljer att avsluta nyttjande av Tjänsten.

 

FORCE MAJEURE

Raizemore ska hållas oansvariga från åtaganden och punktlighet gällande sina förpliktelser enligt villkoren för försäljning, om dessa förpliktelser förhindras, begränsas eller störs av någon anledning bortom Raizemores kontroll, inklusive men inte begränsat till, brand, översvämning, jordbävning, explosion, strejk eller annan händelse eller olycka så kallad ”Force Majeure”.

 

TILLÄMPLIGA LAGAR

Utan att begränsa dina konsumenträttigheter enligt gällande lagar i ditt land, ska dessa villkor, samt alla tvister eller anspråk som uppstår härav och för användning av Tjänsten och www.raizemore.com, regleras av svensk lag. Tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa villkor, eller brott eller ogiltighet därav, ska avgöras i svensk domstol.

 

BEHÖVER DU HJÄLP?

support@raizemore.com – för supportfrågor relaterade till användandet av inlämningstjänsten.

privacy@raizemore.com för frågor som rör vår Dataskyddspolicy och hantering av personuppgifter.

 

Allmänna villkoren uppdaterades senast 2022-01-10.

Tjänsten m.m.

bottom of page